Maal waya ya jarakoo

by admin Email

 Maal waya ya jarakoo, waliira fafaganee,
 Aka haree galgala badee, kan fago hindemnee tanee,
 Rakoo barat nuqabee, kan nama sasakalu,
 Kutachulee yo  dhabnee fagesinelee halalu,
 Garamiin bana jenee , walum tanee ha falluu

 Maal waya ya jarakoo,  sabni Kenya rakatee,
 Iti dudukanayee aka wa nama unatee,
 Jaariso nu jalakawu, wan qabu folli gudaa
 Tokoo tokootiis hinkenu aka amole sogida,
 Jirenyi bara kunis bay’iseet nama sarda,
 Ini kaanoo akaamii ma ta’e genya fardaa,

 Maal waya ya jarakoo, us jenee ha calisnu,
 Wan ta’u hinfakata , kan ofiif fifininu
 Ya ijollee gamana, yo ijoolee gamasii,
 Waliti habirmanuka darbeehinqabu amaasii
 ofira qolachudhaf bara bada akasii,
 Kan darbee sila darbee, hindandenyu defachu,
 Gara fundurafu hagonu yada dhisnee ququsachu,
 Hahirmanu wanum beknu jajabeesa wal gafacu,
 Hinagartu hinargana kan kaana hinjenee gamachu,

 Maal waya ya jarakoo, binesa bay’etoo nu marsa,
 Inni kaan nu cucufatee, kaniimo ta’e nu’ega  babbanatee afansa,
 Haqophofnure ta’udhaf, hirbata sani galgalaa,
 Fonkenyalee nyatani , lafekenya sasabu iti gochuf olola,
 Isantu nunyatemoo numatu of dhiyesee,
 Ena tookoo galafatan , kan bukedha calisee,
 Akamiti sodaatee himufilee ususee,

 Maal waya ya jarakoo, garam ademnu lataa,
 Rakonoo fafaca’e, nu hohordofa  fakataa
 Ollaniis  nutufatee, fira dhabnee iddo hunda,
 Yo toleef kan barbadan, aka jirruf sagada,

 Laki hinta’u hinsagadnu, ormilee nuntufatiin,
 Hajabanu wal qabanee, wali galee wan hundatiin,
 Habarechinu kara boru, kara binensi hinjirree,
 Soda malee aka demnu oto hinhirin tabaaf dirree.

Ebisaa

by admin Email

Me barrii dhufu kan milki hata'u, wanti hundi nuf hasororu, ena dabee qajelchuf humna nuf hakenu, yo waliti birmatan humna argatu waliti nu hafiduu.

Ofkala!!!

<< 1 2 3